Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
09.11.2021

29. Müfettişler Semineri Antalya'da yapıldı

29. Müfettişler Semineri

29. Müfettişler Semineri Antalya'da yapıldı


Diyanet İşleri Başkanlığımız; yerleşmiş geleneği, duruşu ve toplumun tüm katmanlarını kuşatan hizmet anlayışıyla, kurulduğu günden bu yana daima aziz milletimizin teveccühünü kazanmış, bunun doğal sonucu olarak da gerek ulusal gerekse uluslararası arenada saygınlığını her geçen gün daha da artırmıştır.

Başkanlık hizmetlerine ivme kazandırılması noktasında rehberlik ve denetim faaliyetlerinin rolünün daha etkin hale getirilmesi, değişen dünya koşullarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı hizmetlerinin aktüel gelişmeler çerçevesinde kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve yürütülen çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili müzakerelerde bulunulması amacıyla 02-07 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı  Eğitim ve Sosyal Tesis​lerinde ​29. Müfettişler Semineri tertip edilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve birim başkanlarının da iştirak ettiği seminer, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman ŞAHİN’in Kur’an tilaveti ile başlamış, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet KARACA’nın açış konuşmalarının akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ müfettişlere hitaben bir konuşma yapmıştır. Dört gün devam eden ve Başkanlık hizmetlerinin ele alındığı seminer sonucunda aşağıda yer alan hususların Başkanlığımız personeli ve kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir:

1) Teşkilatın bütün birimlerince icra edilen faaliyetlerin, esasen Diyanet İşleri Başkanlığınca sunulan din hizmetinin birer ayağını oluşturduğu, bu manada denetim hizmetlerinin de din hizmeti dışında mütalaa edilmemesi gerektiği, bu itibarla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerin de öncelikle Başkanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha iyi seviyelere ulaştırılması amacına matuf olduğunun altı çizilmelidir.

2) Diyanet İşleri Başkanı adına görev yapan müfettişlerin adalet, tarafsızlık, güvenilirlik ve saygınlık kavramlarının gereklerine son derece riayet ettikleri, muhataplarıyla iyi iletişim kurmaya özen gösterdikleri, ayrıca denetimlerde yol gösterici, yanlışları düzeltici ve doğruları ikame edici bir yöntem kullanmalarının, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca temel prensip olarak belirlendiği bilinmelidir.

3) İletişim teknolojilerinin durmaksızın gelişim gösterdiği ve sosyal medya vasıtasıyla bilginin çok kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı günümüzde, irşat ve eğitim hizmetlerinin dijital platformlarda daha etkin bir şekilde sunulması ve bunun kontrolünün yapılması gerektiği, dolayısıyla bu alanda yeni bir hizmet anlayışı ve strateji belirlenmesinin önem arz ettiği mütalaa olunmuştur.

4) Sosyal medyanın, farklı ülke ve şehirlerde yaşayan insanları ortak bir platformda toplamayı başarabildiği gibi, bireylerin kendilerini olduklarından farklı göstermelerine olanak sağlaması sebebiyle temkinli yaklaşmayı gerektiren yönleri de bulunduğu dikkate alınarak, Başkanlığımızca yürütülen hizmetlerde sosyal medyanın hangi usul ve esaslar çerçevesinde kullanılması gerektiğine dair bir mevzuat çalışması yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatine varılmıştır.

5) “Kuşak farkı” tabirinin sıkça kullanıldığı ve bir önceki neslin, yeni nesille iletişim kurmakta zorlandığı günümüzde, genç nesilleri anlayabilecek, onlarla sağlıklı iletişim kurabilecek ve gönül dünyalarına hitap edebilecek yeni bir söylem ve dil geliştirilmesinin elzem olduğu değerlendirilmiştir.

6) Küresel covid-19 salgınının yaşandığı zor dönemde din görevlilerimiz, Vefa Sosyal Destek Gruplarında aktif olarak görev almak ve ibadet şuuru içerisinde vatandaşlarımıza hizmet götürmek suretiyle üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiş ve gönül köprüleri kurarak birleştirici ve bütünleştirici rollerini bir kez daha ortaya koymuşlardır.

7) Covid-19 salgınının bireylerin sağlığını sadece fiziksel açıdan tehdit etmekle kalmayıp; depresyon, kaygı ve yalnızlık gibi birçok belirtilerle psikolojik açıdan da önemli derecede etkilediği gerçeğinden hareketle, uzun süre camide cemaati ve kursta öğrencisiyle bir araya gelemeyen din görevlilerimiz başta olmak üzere genel anlamda Başkanlık personeli üzerinde bıraktığı olumsuz tesirlerin ve bunların izalesi için yapılması gerekenlerin araştırılmasının yararlı olacağı mülahaza edilmiştir.

8) Teşkilatımızda görev yapan her kademedeki personelin; hizmet içinde ve dışında Başkanlığımıza mensubiyet ruhuna ve İslâm ahlâkına yaraşır tarzda hareket etmek, söz, fiil ve davranışlarıyla topluma örnek olmak, birlik ve beraberliğe katkı sağlamak gibi son derece önemli sorumluluklar üstlendiğinin şuur ve idraki içerisinde bulunması, şu ana kadar olduğu gibi, bundan sonra da vazifesini aşk, heyecan, ihlas ve samimiyetle yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Başkanlığımız teşkilatı ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 06/11/2021
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı