Paylaş Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook
16.04.2018

ilkeler ve hedefler

 Başkanlığımızın, 633 sayılı teşkilat kanunuyla belirlenen kuruluş amacına uygun şekilde,  zamanında ve mevcut hukuki düzenine uygun olarak hizmet edip etmediğini, amaca yönelmede kullanılan metotların, yapılan faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu, bunların verimini ve etkinliğini araştırmak, programlanmış çalışmalarını ne ölçüde gerçekleştirdiğini denetlemek, mevzuattan sapmalar varsa bunların meydana geliş sebeplerini ortaya çıkarmak, bu sapmaların düzeltilmesi  için Başkanlık Makamı ve diğer yöneticilere hal çarelerini, çözüm yollarını bildirmek, hizmetlerin aksayan yönlerine ilişkin eğitici, hataları önleyici ve yol gösterici tarzda personele rehberlikte bulunmak, alternatif çözüm yolları sunmak,  merkezle taşra teşkilatı arasında sağlıklı iletişim kurulmasına katkıda bulunmak, gerektiğinde hizmetin daha etkili, verimli, başarılı ve ekonomik yürütülmesi konusunda tekliflerde bulunmak, inceleme, araştırma ve soruşturma görevlerini yürütmek, ayrıca Makamca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

    Temel politikamız çağdaş teknoloji ve bilimsel metotları kullanmak, Diyanet İşleri Başkanlığında hizmet veren tüm personelin eğitimine, yetiştirilmesine ve başarı seviyelerinin yükseltilmesine rehberlik etmek, Başkanlığın hizmetlerin daha çok başarıyı ve verimliliği sağlayıcı katkılarda bulunmak, bu esnada aksayan yönler, problemli personel veya karşılaşılan olumsuzluklara müdahale edip eğitici, hata ve usulsüzlükleri önleyici ve yol gösterici tarzda rehberlikte bulunmak, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise hukuki zeminde mevzuatın gereğinin yapılmasını sağlamaktır.

 ​